BadaniaDostępne raporty:RAPORT I   
[raport1.zip] 

RAPORT II    [raport2.zip]

RAPORT III    [raport3.zip]

 

RAPORT IV   [raport4.zip]

 

RAPORT V   [raport5.zip]

 

RAPORT VI   [raport6.zip]

 

RAPORT VII  [raport7.zip]

 

Dla realizacji założonych celów projektu analizie są poddawane dokumenty źródłowe w postaci pozyskanych ankiet dotyczących potrzeb zatrudnieniowych dla branży budowlanej.
 
W badaniu potrzeb rynku pracy wykorzystujemy następujące metody badawcze:
 
  W celu dokonania badania ilościowego

- badanie ankietowe - przeprowadzane dla branży budowlanej i branż pokrewnych. Badanie jest wykonywane z wykorzystaniem formularza opracowanego przez zespół projektowy pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych Uniwersytetu J. Kochanowskiego. Formularz zawiera zestaw pytań badawczych, dzięki którym możliwe jest określenie potrzeb badanych przedsiębiorstw w zakresie zatrudnienia. Zamierzamy  uzyskać zwrotność ankiet na poziomie min. 50%,
 
- wywiad telefoniczny - jako uzupełnienie badania ankietowego, prowadzony jest ze względu na szybkość pozyskania tą drogą wyników badania;
 
W celu dokonania badania jakościowego

- indywidualne wywiady pogłębione - prowadzone są z wybranymi przedstawicielami przedsiębiorstw reprezentujących branżę budowlaną. Dzięki tej metodzie możliwe będzie zebranie informacji nt. doświadczeń pracodawców w zakresie pozyskiwania pracowników o określonych kwalifikacjach, współpracy z instytucjami rynku pracy oraz analizy jakościowej rezultatów prowadzonych badań.
 
- wywiady grupowe - prowadzone są podsumowania badań ilościowych dotyczących branży budowlanej i umożliwią sformułowanie rekomendacji od pracodawców pod adresem potrzeb szkoleniowych  zatrudnianych przez nich pracowników.

 

 

 

 

Zobacz raport VII z badań 

więcej ...

www.efs.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.pokl.sbrr.pl

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl    

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce    

www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl